Ga verder naar hoofdcontent

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van goederen en prestaties van diensten door Sereni, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die door de afnemer van deze goederen en/of diensten (hierna genoemd de ‘Medecontractant’) op welk ogenblik ook worden meege- deeld. Eventuele afwijkende voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door Sereni aanvaard worden. Door het plaatsen van een bestelling en het onder- tekenen van deze bestelbon bevestigt de Medecontractant kennis genomen te hebben van de algemene verkoopvoorwaarden van Sereni en deze te aanvaarden in de relatie met Sereni.

Bestellingen

Alle bestellingen geschieden in eigen naam van opdrachtgever/ondertekenaar/besteller, met uitzondering van zaakwaarneming, en met sterkmaking van de opdrachtgever/ondertekenaar/besteller voor de erfgenamen. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de opdrachtgever/ondertekenaar/ besteller solidair borg staat voor de betaling van de factuur door de ondertekenaar.


Factuur

De factuur wordt opgemaakt volgens de al dan niet ondertekende bestelbon. Uitzondering wordt gemaakt voor geplaatste bestellingen na het opmaken van deze bestelbon. Deze bestellingen worden tevens integraal op de factuur geplaatst.


Klachten

Klachten over gebreken in geleverde goederen en/of gepresteerde diensten, die bij de levering of de prestatie worden vastgesteld of redelijkerwijze konden worden vastgesteld, moeten worden ingediend bij gedetailleerd aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering of prestatie. Na deze termijn zal geen enkele zodanige klacht nog aanvaard kunnen worden.


Waarborg

De waarborg van Sereni beperkt zich tot vervanging van de geleverde goederen of herstel van het gebrek in gepresteerde diensten, of, indien zulks niet mogelijk is, teruggave van het geheel of een gedeelte van de gefactureerde prijs. Sereni is in geen enkel geval aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrecht- streekse schade, van welke aard ook, door de Medecontractant geleden.


Overmacht

Sereni is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, die hetzij Sereni, hetzij haar leveranciers raken, en dit ongeacht of deze gebeurtenissen al dan niet voorzienbaar zijn geweest.


Prijzen en betaling

De Medecontractant zal worden gefactureerd voor de levering van goederen en prestatie van diensten die door Medecontractant werden besteld, en tegen de tarieven die voor de betreffende goederen en diensten respectievelijk werden bepaald of door Sereni als verkoopprijzen gehanteerd worden. Facturen hebben enkel betrekking op de goederen en diensten waarnaar zij uitdrukkelijk verwijzen, met uitsluiting van alle andere goederen en diensten die bij Sereni voor of door de Medecontractant zouden zijn besteld. Alle facturen zijn contant betaalbaar uiterlijk 15 dagen na factuurdatum. Iedere vertraging in de betaling van een factuur doet vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest lopen van één procent (1%) per maand. Waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd. Onverminderd het bepaalde in voorgaande alinea, zal het factuurbedrag uit hoofde van onherroe- pelijk schadebeding verhoogd worden met tien procent (10%) van het niet-betaalde bedrag, met een minimum van vijftig Euro. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 32,15o van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting van bescherming van de consument, kan de Medecontractant zich zonder enige beperking beroepen op de gemeenrechtelijke regels betreffende vergoeding van schade om een gelijkwaardige vergoeding te verkrijgen van Sereni wanneer deze haar contractuele verplichtingen jegens de Medecontractant niet zou nakomen. Elke klacht betreffende een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd en bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen vijf dagen na ontvangst van de factuur. Een klacht betreffende een factuur kan enkel betrekking hebben op de gefactureerde bedragen of andere vermeldingen op de factuur en niet op gebreken in geleverde goederen en/of gepresteerde diensten. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Medecontractant, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van Sereni om zich later op deze tekortkoming te beroepen.


Verbreking en ontbinding

Bij eenzijdige verbreking van het contract door de Medecontractant, of gerechtelijke ontbinding lastens deze laatste, of ontbinding door Sereni op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, zal de Medecontractant gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van vijfentwintig procent (25%) van de totale aannemingssom. Ingeval de overeenkomst wordt ontbonden lastens Sereni, kan de Medecontractant zich zonder enige beperkingen beroepen op de gemeenrechtelijke regels betreffende vergoeding van schade om een gelijkwaardige vergoeding te verkrijgen van Sereni.


Splitsbaarheid

Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.


Toepasselijk recht

Alle geschillen ontstaan uit of met betrekking tot deze algemene verkoopsvoorwaarden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de territoriaal bevoegde rechtbank.

Hiervan kan afgeweken volgens de individuele voorwaarden per vestiging zoals ze raadpleegbaar zijn op de door haar afgeleverde documenten.